Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

TÍNH NĂNG: NÂNG CẤP PHI PHONG

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Dã Luyện Đại Sư 

Vị trí: Tương Dương (200/201)

Chức năng:
- Nâng Cấp Phi Phong


Lệnh bài tăng cấp phi phong

Nguồn gốc:

Tham Gia Sự Kiện 8/3 hoặc mua tại Lễ Quan

Chức năng:
- Nâng cấp Phi Phong

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú


Luyện Phi Phong Tuyệt Thế

Công thức:
+ 02 Phi Phong Lăng Vân cùng thuộc tính 
+ 01 Lệnh bài nâng cấp phi phong
+ 02 Lam Thủy Tinh
+ 02 Lục Thủy Tinh
+ 02 Tử Thủy Tinh
+ 500 vạn lượng

Lưu ý:
- Tỉ lệ thành công 50%
- Nếu thất bại sẽ giữ lại 01 Phi Phong Lăng Vân

 


Luyện Phi Phong Phá Quân

Công thức:
+ 02 Phi Phong Tuyệt Thế cùng thuộc tính 
+ 01 Lệnh bài tiến cấp phi phong
+ 02 Lam Thủy Tinh
+ 02 Lục Thủy Tinh
+ 02 Tử Thủy Tinh
+ 500 vạn lượng

Lưu ý:
- Tỉ lệ thành công 50%
- Nếu thất bại sẽ giữ lại 01 Phi Phong Tuyệt Thế